You are currently viewing Προτάσεις για το νέο νομοσχέδιο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων»

Προτάσεις για το νέο νομοσχέδιο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων»

Προτάσεις για το νέο νομοσχέδιο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων»

Οι ερωτήσεις  είναι καθοριστικές  για την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα :

 Πως είναι δυνατόν να αλλάξεις ένα Ευρωπαϊκό παραγωγικό μοντέλο δεκαετιών από την μια μέρα στην άλλη;

 Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν ως γνωστόν  την ατμομηχανή της εγχώριας όσο και της Ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητας στην αγορά  και την καινοτομία, ενώ εξασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα.

Στην ΕΕ το 99,8% των επιχειρήσεων σε όλους είναι ΜμΕ.

Η πλειονότητα αυτών των ΜμΕ (93%) είναι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα. Στην Ελλάδα, το πλήθος τους είναι κοντά στο 99,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. 

 Δεδομένης της σημασίας τους για την οικονομία της Ευρώπης, οι ΜμΕ αποτελούν μείζονα προτεραιότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της εθνικής στρατηγικής για την οικονομική μεγέθυνση.

Ο οικονομικός αντίκτυπος που έχουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι παρόλα αυτά  περιορισμένος, δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα, παρουσιάζουν δυσκολίες στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και στη χρήση οικονομικών κλίμακας.

Συνεπώς, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στο να αναπτυχθούν, ενώ πολλές δεν προτίθενται καν να το πράξουν.

 Η επιβίωσή τους, δεν είναι εύκολη υπόθεση στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Απαιτείται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση και χρηματοδότηση, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, δικτύωση και συνεργασίες.

 Καθοριστικός είναι ο ρόλος των Επιμελητηρίων  για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσα από τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος και με τη δημιουργία δομών στήριξης.

 Ως βασικά κριτήρια  θεωρούμε τον περιορισμό της γραφειοκρατίας ,την βελτίωση της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης και πιστώσεων για τις ΜμΕ μέσω της παροχής δανείων, εγγυήσεων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, με στόχο την οικονομική μεγέθυνση-scale-up των ΜμΕ.

 Ο μετασχηματισμός λοιπόν ενός ολοκλήρου παραγωγικού μοντέλου απαιτεί αργά και σταθερά βήματα για μια επιτυχή υλοποίηση του, αλλιώς απειλεί με πρόκληση μακράς αστάθειας της αγοράς .

 Θεωρούμαι τα φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα που προαναγγέλθηκαν οδεύουν στο σωστό δρόμο αλλά κρίνονται ως ανεπαρκή έτσι ώστε να καταφέρουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον της αγοράς σε πρώτο στάδιο.

 Για να επιτευχθεί ο στόχος του  μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου απαιτείται στήριξη μέσω των προγραμματικών περιόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρών κινήτρων για την βιωσιμότητα τους καθώς και αδρά χρηματοδότηση προγραμμάτων τέτοιου είδους .

Τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και στην δημιουργία Clusters μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρείται ότι η έκπτωση φόρου οφείλει να επεκταθεί στα πρώτα 5 χρόνια της ύπαρξης της συγχωνευόμενης επιχείρησης, με όρο δεκαετή διάρκεια .

 Όσον αφορά στην πρόταση της μείωσης του φορολογικού συντελεστή προτείνουμε από από το 22% στο 13% για την πρώτη τριετία και 15,5% τα επόμενα δύο ως το τέλος της πενταετούς στήριξης των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων.

 Μείζονος σημασία θεωρείται εξίσου η ασφαλιστική ευελιξία των επιχειρήσεων αυτών ως εκ τούτου προτείνουμε να κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία ασφαλιστικής κλάσης εργοδοτικών εισφορών, ανεξάρτητου του ιστορικού ασφάλισης των εταίρων καθώς και της επιδότησης του 25% των ασφαλιστικών εισφορών του έμμισθου προσωπικού για την πρώτη τριετία.

 Βάζοντας σε ισχύ όλα τα παραπάνω σωρευτικά  δημιουργείται ένα αρκετά ευνοϊκό κλίμα ώστε να γίνουν βήματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση.


Θράσος Μίαρης

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας

Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΑ