Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 590 εκατομμυρίων ευρώ από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Το πρώτο πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο «Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» θα στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω factoring, leasing, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης, trade finance κτλ.

Παράλληλα, στόχος θα είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας γραμμής χρηματοδότησης συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης (ΕΧΟ) αποτελούμενα από δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα, θεωρούνται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματοδότησης.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το ποσό των διακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (290.000.000,00), το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε, ως επιχορήγηση.

Το δεύτερο φέρει τον τίτλο «Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων». Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω πιστωτικών γραμμών και ανακυκλούμενων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίων δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης αποτελούμενα από δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα, θεωρούνται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματοδότησης

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (300.000.000,00), το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε, ως επιχορήγηση.

 
Θράσος Μίαρης
Αντιπρόεδρος Ένωσης Φορολογουμένων Ελλάδας 
Φορολογικός Σύμβουλος ΕΕΑ