Επιστρεπτέα προκαταβολή 4 για ελεύθερους επαγγελματίες (μπλοκάκια) με ή χωρίς προσωπικό, με ή χωρίς υποβολές ΦΠΑ και χωρίς Ασφαλιστές και Ιατρούς | Διαδικασία και προϋποθέσεις

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις και να λάβουν, μέσα στον Νοέμβριο, ποσά «επιστρεπτέας προκαταβολής» τα οποία ανέρχονται σε 1.000 – 2.000 ευρώ έχουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι που αμείβονται κόβοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια».

Ουσιαστικά έχουν, για πρώτη φορά, το δικαίωμα να λάβουν από το κράτος ποσά 1.000 – 2.000 ευρώ από τα οποία θα οφείλουν να επιστρέψουν μόνο το 50% και αυτό σε 40 μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση τον Ιανουάριο του 2022.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της νέας απόφασης για την «διαδικασία χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. Βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει η συγκεκριμένη απόφαση, δικαίωμα λήψης της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει και κάθε ατομική επιχείρηση που δεν απασχολεί κανέναν εργαζόμενο και δεν διαθέτει ταμειακή μηχανή, εφόσον η δραστηριότητά της περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτών που θεωρούνται «πληττόμενες», δηλαδή στην γνωστή πλέον λίστα με τους 552 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται εκατοντάδες δραστηριότητες που ασκούνται ατομικά από ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα από αυτοαπασχολούμενους που παρέχουν υπηρεσίες και δεν απασχολούν υπαλλήλους ούτε διαθέτουν ταμειακές μηχανές, πολλοί εκ των οποίων είναι, στην πραγματικότητα, οι ίδιοι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τις μηνιαίες αμοιβές τους, όχι με τη μορφή μισθών, αλλά εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια».

Τέτοιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων με «μπλοκάκια» είναι ενδεικτικά του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε. ασφαλιστικοί διαμεσολαβήτές κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, για να λάβουν την «επιστρεπτέα προκαταβολή» οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν υπαλλήλους, οι αυτοαπασχολούμενοι που παρέχουν υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν υποβάλει οικονομικά στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «myBusinessSupport» τα ακαθάριστα έσοδα που είχαν κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2020.

β) Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

αα) μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2020 να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,

ββ) μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2020 να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Αυγούστου 2020, εφόσον έχουν αυτή την υποχρέωση.

γ) Nα μην έχουν τεθεί σε αδράνεια την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

δ) Να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε) Για όσους υπόκεινται σε ΦΠΑ, το άθροισμα των αμοιβών που έλαβαν εντός των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα ποσά που έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», να παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον «κύκλο εργασιών αναφοράς» και επιπλέον ο «κύκλος εργασιών αναφοράς» να είναι μεγαλύτερος από 300 ευρώ. Ως «κύκλος εργασιών αναφοράς» λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αμοιβών του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2019 πολλαπλασιαζόμενο με 1/3.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει αμοιβές το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019 αλλά έχει λάβει αμοιβές το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, ως «κύκλος εργασιών αναφοράς» λαμβάνεται το άθροισμα των αμοιβών κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που δεν έχει λάβει αμοιβές στο τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 αλλά έχει λάβει αμοιβές στο τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως «κύκλος εργασιών αναφοράς» λαμβάνεται το άθροισμα των αμοιβών του τρίτου τριμήνου του έτους 2019 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3).

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει αμοιβές το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 αλλά έχει λάβει αμοιβές το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, ως «κύκλος εργασιών αναφοράς» λαμβάνεται το άθροισμα των αμοιβών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3).

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει αμοιβές το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 ως «κύκλος εργασιών αναφοράς» λαμβάνεται το άθροισμα των αμοιβών του τρίτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3).

στ) Για όσους δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ το άθροισμα των αμοιβών των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», να παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» και επιπλέον τα «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» είναι μεγαλύτερα από 300 ευρώ. Ως «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά ποσά των αμοιβών του 2019 διαιρεμένα δια του 6.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει αμοιβές το έτος 2019 αλλά έχει λάβει αμοιβές τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, τις οποίες έχει δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενες με το 2.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει αμοιβές το έτος 2019, ούτε τον μήνα Φεβρουάριο 2020 αλλά έχει λάβει αμοιβές τον μήνα Ιούλιο 2020 ή/και τον μήνα Αύγουστο 2020 και τις έχει δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» λαμβάνονται οι αμοιβές του Ιουλίου 2020 και του Αυγούστου 2020.

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση τα «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» ισούνται με μηδέν (0).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα «myΒusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ τα ποσά της «επιστρεπτέας προκαταβολής» θα εκταμιευθούν άμεσα, με την έγκριση των αιτήσεων, και θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (τα ΙΒΑΝ των οποίων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις), το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

 

Θράσος Μίαρης

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας

Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΑ

error: Content is protected !!